SFS 2016:654 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

160654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem till-

godosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin för-
sörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörj-

ningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens för-
fogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörj-
ningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn

inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter
för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva
ett självständigt liv.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:136, bet. 2015/16:SoU12, rskr. 2015/16:244.

2 Senaste lydelse 2010:52.

SFS 2016:654

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016