SFS 2016:655 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

160655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

3 ska införas en ny paragraf, 2 i §, av följande lydelse.

2 i §

Vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende kost-

naderna för den hälso- och sjukvård en patient tagit emot om patienten avser
att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämp-
ning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den
ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den
ursprungliga lydelsen.

3 Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2016:655

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016