SFS 2016:659 Lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

160659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och
sjukvården;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om landstingets ansvar för viss avgiftsfri

screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).

Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av

en speciell metod av en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär
en hög risk för framtida ohälsa.

Landstingets ansvar

2 §

Ett landsting ska erbjuda dem som omfattas av 3 eller 3 c § hälso- och

sjukvårdslagen (1982:763) avgiftsfri screening i enlighet med vad som före-
skrivs med stöd av 3 §.

Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller också en kommun som

inte ingår i ett landsting.

Bemyndiganden

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilken screening som ska vara

avgiftsfri enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

GABRIEL WIKSTR�M
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:138, bet. 2015/16:SoU17, rskr. 2015/16:259.

SFS 2016:659

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016