SFS 2016:661 Förordning om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar

160661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:362) om
vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 8 och 9 §§ förordningen (1994:362) om vård-

avgifter m.m. för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

8 §

1

Utlänningarna ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos en

tandläkare inom folktandvården och för behandling hos en tandläkare som
tillhör en vårdgivare som landstinget slutit avtal med.

Tandvård hos en sådan tandläkare som anges i första stycket är kostnadsfri

för utlänningar som inte har fyllt 18 år.

9 §

2

Om en utlänning på grund av akut behov har anlitat en annan tand-

läkare än en sådan som avses i 8 §, får Migrationsverket betala ett särskilt
bidrag till utlänningen enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
sökande m.fl. för den del av avgiften som överstiger 50 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:1356.

2 Senaste lydelse 2000:408.

SFS 2016:661

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016