SFS 2016:662 Förordning om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

160662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 24 och 25 §§ förordningen (2013:252) om stora

förbränningsanläggningar ska ha följande lydelse.

24 §

Om det inte krävs kontinuerlig mätning enligt 21 eller 22 §, ska

1. halterna av svaveldioxider, kväveoxider och stoft i rökgasen mätas minst

en gång var sjätte månad,

2. halten av kolmonoxid i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad,

om bränslet är gasformigt, och

3. utsläppen av totalkvicksilver via rökgasen mätas minst en gång varje år

om bränslet är stenkol.

Trots första stycket 1 och 2 får en mätning göras vid den senare tidpunkt

som inträffar när anläggningen har varit i drift under högst 700 drifttimmar
sedan den föregående mätningen, dock aldrig senare än ett år efter den föregå-
ende mätningen.

25 §

Tillsynsmyndigheten får i fråga om svaveldioxider och kväveoxider ge

dispens från mätkravet i 24 § 1. En dispens ska förenas med villkor om att ut-
släppen ska kontrolleras på annat sätt. En sådan kontroll ska överensstämma
med en CEN-standard eller, om en sådan standard inte finns, en ISO-standard
eller annan internationell eller nationell standard för att säkerställa att en lik-
värdig vetenskaplig kvalitet uppnås.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:662

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016