SFS 2016:663 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

160663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 3 och 9 §§ förordningen (2002:623) om behand-

ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

1 ska ha

följande lydelse.

3 §

För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn, upp-

följning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1, 3 och 5
lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspo-
litiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer som
omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-

nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och födelseland,
4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är eller har varit an-

mäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och tillhörighet till arbetslöshets-
kassa enligt registrering,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-
kort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, tillgång till bil, utbildning, arbetslivs-
erfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och
andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med den

offentliga arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer,

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en komplette-

rande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning till arbets-

marknadspolitiska program eller insatser eller för beslut om nystartsjobb,

1 Förordningen omtryckt 2014:1443.

SFS 2016:663

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:663

11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller in-

satser eller beslut om nystartsjobb, typ av program eller insats, ersättning från
arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program
eller insatser och om samordning med andra förmåner,

12. uppgifter om etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersätt-

ning, bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
samt andra uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, för-
ordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare, förord-
ningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare och förordningen (2016:39) om mottagande av vissa ny-
anlända invandrare för bosättning,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete och resultatet av

anvisningarna,

14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har verkställt ett

fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker eller har skett i anstalt eller ge-
nom elektronisk intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap. 1 §
fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning och prövotid för
skyddstillsyn, och

15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbetssö-

kandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, om upp-
gifterna har betydelse i ett ärende om etableringsersättning enligt förord-
ningen om ersättning till vissa nyanlända invandrare, om etableringsinsatser
enligt förordningen om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa ny-
anlända invandrare eller om bosättning enligt förordningen om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning. Personuppgifter som avses i första
stycket och som avser en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller
annan närstående person får även behandlas i andra ärenden om uppgifterna
är absolut nödvändiga för handläggningen av ärendet.

9 §

Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden

får behandlas i en databas om uppgifterna grundar sig på uppgifter i en hand-
ling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökande.

Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden som

grundar sig på muntliga uppgifter får behandlas i en databas om de har läm-
nats av den arbetssökande i ett ärende som gäller henne eller honom och de är
nödvändiga för handläggningen av ärendet. Om sådana personuppgifter har
lämnats av någon annan än den arbetssökande får de behandlas i en databas
endast om de är absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende som
gäller den arbetssökande.

Första och andra styckena gäller även uppgifter om den arbetssökandes

barn, make, maka eller sambo eller andra närstående, om uppgifterna har be-
tydelse i ett ärende om etableringsersättning enligt förordningen (2010:407)
om ersättning till vissa nyanlända invandrare, om etableringsinsatser enligt
förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare eller om bosättning enligt förordningen (2016:39)
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Personuppgifter
som avses i första och andra styckena och som avser en arbetssökandes barn,
make, maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i ett

background image

3

SFS 2016:663

annat ärende om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av
ärendet.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016