SFS 2016:664 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

160664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 62 och 63 §§ förordningen (2007:825) med

länsstyrelseinstruktion ska ha följande lydelse.

62 §

1

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos

kommunerna att ta emot personer som omfattas av lagen (2016:38) om mot-
tagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och ska i det samman-
hanget verka för regional samverkan.

Länsstyrelsen ska också verka för regional samverkan mellan kommuner,

statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i planering, organisering och
genomförande av insatser för personer som avses i första stycket.

63 §

2

Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp organise-

ring och genomförande av insatser för personer som omfattas av lagen
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1165.

2 Senaste lydelse 2010:1165.

SFS 2016:664

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016