SFS 2016:666 Förordning om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

160666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:409) om
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 och 9 §§ förordningen (2010:409) om etable-

ringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om etableringssamtal samt om

etableringsinsatser och anordnares uppgiftsskyldighet enligt lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

I lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-

ning finns bestämmelser om att en kommun är skyldig att efter anvisning ta
emot en nyanländ för bosättning. I förordningen (2010:407) om ersättning till
vissa nyanlända invandrare finns bestämmelser om ersättning enligt lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om etableringsin-

satser för vissa nyanlända invandrare.

9 §

Migrationsverket ska till Arbetsförmedlingen lämna andra uppgifter om

en nyanländ än uppgifter om utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivs-
erfarenhet, om de är av betydelse för den nyanländes etablering på arbets-
marknaden och behövs i ett ärende om etableringsinsatser enligt denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2016:666

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016