SFS 2016:667 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

160667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § trafikskadelagen (1975:1410)2

ska ha följande lydelse.

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från trafikförsäkrings-

plikt beträffande

1. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat eller som tillhör ett

Natohögkvarter som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,

2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i viss

främmande stat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

SFS 2016:667

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016