SFS 2016:668 Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)

160668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skyddslagen (2010:305);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § skyddslagen (2010:305) ska ha

följande lydelse.

5 §

Följande byggnader, andra anläggningar och områden eller objekt kan

också beslutas vara skyddsobjekt

1. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt

eller nyttjanderätt till och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets
materielverk eller Försvarets radioanstalt, samt militära fartyg och luftfartyg,

2. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets

radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök eller där oförut-
sedda följder av sådan verksamhet kan inträffa,

3. områden där Försvarsmakten har satts in för att hindra en kränkning av

Sveriges territorium eller för att möta ett väpnat angrepp mot landet,

4. områden där en främmande stats militära styrka inom ramen för interna-

tionellt samarbete tillfälligt bedriver övningar här i landet i samband med ut-
bildning för fredsfrämjande verksamhet eller för annat militärt ändamål,

5. områden där ett Natohögkvarter eller en främmande stats militära styrka

bedriver militär verksamhet inom ramen för samförståndsavtalet den 4 sep-
tember 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd, och

6. vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257.

SFS 2016:668

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016