SFS 2016:669 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

160669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall

2

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 och 9 §§, av följande

lydelse.

7 §

3

För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner

sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internatio-
nell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till
Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om inkomstskatt, avgifter
och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sve-
rige i den utsträckning som anges i avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater
som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Part-
nerskap för fred om status för deras styrkor (S� 1997:51).

8 §

För de Natohögkvarter och de styrkor och den personal lydande under

ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internatio-
nellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av
avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier
gälla i fråga om

1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik,
2. import till och export från Sverige,
3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sve-

rige,

4. inkomstskatt,
5. skydd av högkvarterens arkiv och handlingar, och
6. skydd av högkvarterens egendom och tillgångar.
Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning

som anges i följande avtal:

1. det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet

mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater
som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor,

1 Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

3 Senaste lydelse 2011:1573.

SFS 2016:669

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:669

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om

värdlandsstöd.

9 §

För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för

högkvarter som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering
gäller immunitet enligt artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17 novem-
ber 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den mili-
tära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens militära
stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma att ställas till Europeiska
unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de
insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegri-
pet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna
som ställs till Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang (S�
2005:7).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)