SFS 2016:670 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

160670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet

m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsätt-

ning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings-
eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immu-
nitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsätt-

ning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en
sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om
immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller
i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till

Sverige för

1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande

stats militära styrka eller dess personal, och

2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Natohög-

kvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som befin-

ner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller interna-
tionell krishantering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257.

2 Senaste lydelse 2016:262.

SFS 2016:670

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016