SFS 2016:671 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

160671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skyddsförordningen (2010:523);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2, 13 och 14 §§ skyddsförordningen (2010:523)

ska ha följande lydelse.

2 §

Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor

om skyddsobjekt som gäller

1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1

skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försva-
rets materielverk eller Försvarets radioanstalt,

2. militära fartyg och luftfartyg som anges i 5 § 1 skyddslagen,
3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser

längre tid än tre dygn,

4. områden som avses i 5 § 4�6 skyddslagen, och
5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen.

13 §

Vattenområden som anges i 5 § 6 skyddslagen (2010:305) och som har

beslutats vara skyddsobjekt ska utmärkas på allmänna kartor och på sjökort
av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om sådana områ-
den, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och sjökort.

Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett vat-

tenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen.

14 §

1

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

skyddslagen (2010:305) i fråga om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om

godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,

2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skyddsob-
jekt som är militära fartyg och luftfartyg samt skyddsobjekt enligt 5 § 2�6
skyddslagen, och

3. utformningen av skyltar.
Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska Po-

lismyndigheten och Säkerhetspolisen höras.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Senaste lydelse 2014:1228.

SFS 2016:671

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:671

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)