SFS 2016:673 Förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

160673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförsäkringsförordningen
(1976:359);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 9 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

ska ha följande lydelse.

9 §

1

Ett motordrivet fordon som inte är registrerat i Sverige får föras in hit

och brukas i trafik här utan svensk trafikförsäkring, om det tillhör en stat som
har tillträtt den europeiska konventionen d. 20 april 1959 om obligatorisk för-
säkring mot skadeståndsansvar eller delstat i sådan stat. Intyg om att fordonet
tillhör en sådan stat eller delstat ska medföras när fordonet förs in hit eller
brukas i trafik här. Intyget ska vara utfärdat av statens regering eller, i fråga
om en förbundsstat, av förbundsregeringen.

Ett motordrivet fordon som tillhör en främmande stat och som inte är re-

gistrerat i Sverige får föras in hit och brukas i trafik här utan svensk trafikför-
säkring inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell
krishantering.

Andra stycket ska även gälla motordrivet fordon som tillhör ett Natohög-

kvarter som omfattas av följande avtal:

� det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet

mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater
som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor,

� samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om

värdlandsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1007.

SFS 2016:673

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016