SFS 2016:674 Förordning om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

160674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1605) om
tullfrihet m.m.;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet

m.m. ska ha följande lydelse.

5 a §

1

Som villkor för tullfrihet enligt 4 § tredje stycket lagen (1994:1547)

om tullfrihet m.m. gäller

1. för en främmande stats militära styrka eller ett Natohögkvarter, att va-

rorna är avsedda uteslutande för styrkans eller högkvarterets eget bruk eller
för bruk av en civil komponent som hör till styrkan eller högkvarteret,

2. för en medlem av en styrka, ett Natohögkvarter eller en civil komponent

som hör till styrkan eller högkvarteret

� i fråga om motorfordon: att fordonet införs tillfälligt för eget eller anhöri-

gas bruk,

� i fråga om andra varor: att varorna deklareras för övergång till fri om-

sättning när medlemmen första gången kommer till Sverige för att tillträda sin
tjänstgöring eller när anhöriga först anländer till Sverige för att ansluta sig till
honom eller henne samt att det är fråga om personliga ägodelar och möbler
för den tid som uppdraget varar.

Om en vara som införts tullfritt enligt 4 § tredje stycket lagen om tullfrihet

m.m. överlåts, ska den som medgetts tullfrihet betala tull för varan. Tullen be-
räknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det
värde som varan har då.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:292.

SFS 2016:674

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016