SFS 2016:678 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

160678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1936:81) om skuldebrev

ska ha följande lydelse.

17 §

2

�ven om en ny borgenär är i god tro, får gäldenären mot borgenären

göra gällande att skuldebrevet är förfalskat, att det på gäldenärens vägnar har
utfärdats av någon som saknade behörighet till det eller att det är ogiltigt på
grund av att det har kommit till under sådant tvång som anges i 28 § lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-
råde.

Vidare får gäldenären även mot en godtroende borgenär göra gällande att

skuldebrevet har utfärdats av någon som var omyndig eller handlade under
påverkan av en psykisk störning eller inte hade rätt att utfärda skuldebrevet på
grund av att en förvaltare enligt föräldrabalken var förordnad för honom eller
henne.

Slutligen får gäldenären även mot en godtroende borgenär åberopa att skul-

debrevet har dödats eller att betalning har fullgjorts genom att fordrings-
beloppet har satts ned i allmänt förvar eller att borgenären på grund av pre-
skription eller proklama har förlorat sin talan eller att skuldförhållandet har
ändrats genom tvångsackord, skuldsanering eller F-skuldsanering.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Senaste lydelse 1994:337.

SFS 2016:678

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016