SFS 2016:679 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

160679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 8 §§ kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 ska ha följande lydelse.

7 §

3

Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får

inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande

eller åtgärd eller

2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering

eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla upp-

gifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som
står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträck-
ning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt miss-
brukat krediten.

Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att ett företag ska

undantas helt eller delvis från första och andra styckena.

Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte

heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

8 §

4

En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgif-

ten inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter
den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som
uppgiften avser. Om uppgiften rör en begäran om eller ett utlämnande av en
kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran
framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag då inle-

dandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, senast
tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgif-
ten gallras senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verk-

samhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av un-

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2006:747.

4 Senaste lydelse 2011:471.

SFS 2016:679

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:679

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

dantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogde-
myndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogde-
myndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt

skuldsaneringslagen (2006:548) gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 8 §§ kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 ska ha följande lydelse.

7 §

3

Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får

inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande

eller åtgärd eller

2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering

eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses i första stycket får inte heller innehålla upp-

gifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som
står under Finansinspektionens tillsyn och kredittagaren i avsevärd utsträck-
ning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt miss-
brukat krediten.

Om det finns särskilda skäl, får Datainspektionen besluta att ett företag ska

undantas helt eller delvis från första och andra styckena.

Uppgifter som enligt första och andra styckena inte får lämnas ut får inte

heller lagras i register som används i kreditupplysningsverksamhet.

8 §

4

En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgif-

ten inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter
den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som
uppgiften avser. Om uppgiften rör en begäran om eller ett utlämnande av en
kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran
framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag då inle-

dandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, senast
tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgif-
ten gallras senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verk-

samhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av un-

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2006:747.

4 Senaste lydelse 2011:471.

SFS 2016:679

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:679

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

dantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogde-
myndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogde-
myndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
2. För uppgifter om skuldsanering som avser beslut meddelade enligt

skuldsaneringslagen (2006:548) gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)