SFS 2016:680 Lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

160680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1982:188) om preskrip-

tion av skattefordringar m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

2

Om ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats på grund av en

ansökan som gjorts innan fordringen har preskriberats, preskriberas den tidi-
gast två år efter utgången av det kalenderår då företagsrekonstruktionen upp-
hört eller ett ackord ska vara fullgjort. Om ett inledandebeslut om skuld-
sanering eller F-skuldsanering har meddelats innan fordringen har preskri-
berats, preskriberas den tidigast två år efter utgången av det kalenderår då
inledandebeslutet meddelades eller, om ett beslut om skuldsanering eller
F-skuldsanering har meddelats, då återstående skuldbelopp senast skulle ha
betalats.

Första stycket gäller inte om ansökan om företagsrekonstruktion görs eller

ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering meddelas under
tid då preskriptionstiden är förlängd på grund av 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Senaste lydelse 2006:550.

SFS 2016:680

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016