SFS 2016:681 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

160681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § konkurslagen (1987:672)

ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

Med fristdag avses dagen då ansökan om gäldenärens försättande i

konkurs kom in till tingsrätten.

Om ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats avses med fristdag i

stället dagen för ansökan om företagsrekonstruktion, såvida konkursansökan
har gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att
rätten beslutat att företagsrekonstruktionen ska upphöra.

Om en ansökan om skuldsanering eller F-skuldsanering har gjorts avses

med fristdag i stället dagen för denna ansökan, såvida konkursansökan har
gjorts inom tre veckor från det att frågan om skuldsanering eller F-skuld-
sanering avgjordes.

Om ett dödsbo har avträtts till förvaltning av boutredningsman avses med

fristdag dagen för ansökan om detta, såvida boutredningsman har förordnats
senare än tre månader före den dag som annars skulle anses som fristdag.

Om ett beslut om resolution har meddelats avses med fristdag i stället

dagen för beslutet om resolution, såvida konkursansökan har gjorts inom tre
veckor från det att resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) beslutat att
resolutionen ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Senaste lydelse 2015:1023.

SFS 2016:681

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016