SFS 2016:685 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

160685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 2, 8, 13, 14,

17, 18 och 20 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Krono-
fogdemyndighetens verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Kronofogde-

myndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering,
F-skuldsanering, betalningsföreläggande och handräckning, europeiskt betal-
ningsföreläggande, tillsyn i konkurs samt i annan verksamhet som särskilt
åligger Kronofogdemyndigheten, om behandlingen är helt eller delvis auto-
matiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukture-
rad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§, 2 kap. samt 3 kap. 3 a § gäller även vid be-

handling av uppgifter om juridiska personer och avlidna.

2 kap.

2 §

4

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet
för

1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogde-

myndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
5. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering

och F-skuldsanering,

6. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande inter-

nationellt åtagande, och

7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

3 Senaste lydelse 2008:883.

4 Senaste lydelse 2011:1543.

SFS 2016:685

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:685

Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas i data-

basen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogde-
myndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och
F-skuldsanering.

8 §

5

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller

europeiskt betalningsföreläggande,

2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och

handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt betalnings-
föreläggande,

3. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering

och F-skuldsanering, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas i data-

basen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogde-
myndighetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och
F-skuldsanering.

13 §

I verksamheten med skuldsanering och F-skuldsanering ska det finnas

en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används
gemensamt i verksamheten för de i 14 och 15 §§ angivna ändamålen (skuld-
saneringsdatabas).

14 §

6

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggning av ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering,
2. förebyggande av överskuldsättning, och
3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

17 §

För de ändamål som anges i 14 § får följande uppgifter behandlas i

databasen:

1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte och företrädare,
3. en enskilds ekonomiska förhållanden,
4. yrkanden och grunder i ett ärende,
5. beslut och övriga åtgärder i ett ärende,
6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgif-

terna utgör grund för en fordran i ett ärende, och

7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder som rör gäldenärens

betalningar enligt skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om
skuldsanering för företagare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka upp-
gifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

5 Senaste lydelse 2011:532.

6 Senaste lydelse 2011:532.

background image

3

SFS 2016:685

18 §

Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast fem år efter ut-

gången av det kalenderår då det ärende som uppgifterna eller handlingarna
hänför sig till avslutades.

Om skuldsanering eller F-skuldsanering har beviljats i ett ärende, ska upp-

gifter och handlingar dock gallras senast

1. sju år efter utgången av det kalenderår då beslutet om skuldsanering

meddelades, eller

2. fem år efter utgången av det kalenderår då beslutet om F-skuldsanering

meddelades.

20 §

7

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av konkurstillsynsärenden och mål enligt löne-

garantilagen (1992:497),

2. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering

och F-skuldsanering, och

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas i data-

basen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndig-
hetens verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och
F-skuldsanering.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2011:532.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016