SFS 2016:686 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

160686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453)

ska införas en ny paragraf, 5 kap. 12 §, och närmast före 5 kap. 12 § en ny
rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Skuldsatta personer

12 §

2

Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta

personer. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande
och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslu-
tad.

Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuld-

rådgivning som kommunerna ska svara för.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Tidigare 12 § upphävd genom 2009:596.

SFS 2016:686

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016