SFS 2016:687 Lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

160687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsuppgifter;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § och rubriken närmast före 5 §

lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter ska
ha följande lydelse.

Nedsättning av fordran, skuldsanering och F-skuldsanering

5 §

Skatteverket får fatta beslut om nedsättning av fordran, om förutsätt-

ningarna för skuldsanering eller F-skuldsanering är uppfyllda och övriga
berörda borgenärer gör motsvarande eftergift.

Skatteverket är borgenärsföreträdare vid skuldsanering och F-skuld-

sanering.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

SFS 2016:687

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016