SFS 2016:688 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 kap. 6 § och rubriken närmast

före 34 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande
lydelse.

34 kap.

Skuldsanering och F-skuldsanering

6 §

Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om

skuldsanering eller F-skuldsanering för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden hos kom-

munal budget- och skuldrådgivare där handlingarna omhändertagits för arki-
vering före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

SFS 2016:688

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016