SFS 2016:690 Förordning om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

160690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:1127) med
bemyndigande för Försäkringskassan att
verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan
olika avgiftsändamål;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1984:1127) med bemyn-

digande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter
mellan olika avgiftsändamål

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

Skatteverket ska varje månad lämna Försäkringskassan en redovisning

för dels de avgifter som beslutats för den föregående månaden, dels beräk-
nade restförda avgifter. Efter årets slut ska Skatteverket lämna Försäkrings-
kassan uppgift om dels de under året betalda avgifterna, dels de för året
beslutade avgifterna.

Försäkringskassan ska på grundval av Skatteverkets redovisning göra de

justeringar av fördelningen som behövs. Vid fördelningen ska hänsyn tas till
beräknade restförda avgifter.

Med restförda avgifter avses av Skatteverket beslutad nedsättning av avgif-

ter på grund av skuldsanering, F-skuldsanering, ackord och företags-
rekonstruktion samt restförda avgifter minskade med indrivna avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:890.

2 Senaste lydelse 2004:890.

SFS 2016:690

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016