SFS 2016:692 Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

160692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § indrivningsförordningen (1993:1229) ska ha

följande lydelse.

4 §

1

Bestämmelser om begäran om indrivning av fordringar på skatt eller

avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) finns i 70 kap. 1 och 2 §§ den
lagen.

Indrivning av fordran på felparkeringsavgift ska begäras senast fem måna-

der efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning av fordringar som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd

enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken ska, om inte särskilda skäl talar emot
det, begäras senast fem månader efter det att den äldsta fordringen skulle ha
betalats.

För andra fordringar ska indrivning begäras senast två månader efter det att

fordringen skulle ha betalats.

Indrivning enligt andra�fjärde styckena ska begäras under förutsättning att

inte ett ärende om ackord, nedsättning av fordran, skuldsanering eller F-skuld-
sanering enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borge-
närsuppgifter eller andra särskilda skäl talar emot det.

Indrivning ska begäras skyndsamt om ett dröjsmål skulle äventyra indriv-

ningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1447.

SFS 2016:692

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016