SFS 2016:693 Förordning om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

160693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1966) om
omföring av allmän pensionsavgift;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:1966) om omföring av

allmän pensionsavgift

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna förordning regleras omföring mellan vissa inkomsttitlar på

statsbudgeten beträffande allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om
allmän pensionsavgift samt överföring av sådana avgifter till Allmänna pen-
sionsfonden.

Med restförda avgifter menas av Skatteverket beslutad nedsättning av

avgifter på grund av skuldsanering, F-skuldsanering, ackord och företags-
rekonstruktion samt restförda avgifter minskade med indrivna avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:1002.

2 Senaste lydelse 2003:976.

SFS 2016:693

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016