SFS 2016:696 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

160696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

På begäran av Kronofogdemyndigheten ska sådana uppgifter lämnas ut

som avses i 2 kap. 3 § 1�3 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet. På begäran av Kronofogdemyndig-
heten ska vidare sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 4, 5, 8, 10
och 11 samma lag om en person som

1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuld-

sanering eller F-skuldsanering, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde-

myndigheten.

Kronofogdemyndigheten har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda

som avses i 2 kap. 3 § 1�5, 8, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till be-
skattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2011:533.

SFS 2016:696

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016