SFS 2016:697 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

160697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:590) om
behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling

av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

1

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 14 a och 14 b §§, av följande

lydelse.

2 §

2 Beträffande personer som avses i 2 kap. 4 § lagen (2001:184) om be-

handling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i utsök-
nings- och indrivningsdatabasen behandlas uppgifter om

1. exekutionstitel, inkomster, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och

när den förföll till betalning, influtna medel, den tidpunkt vid vilken skulden
preskriberas, borgensåtaganden,

2. de verkställighetsåtgärder som begärts av sökanden,
3. den som sökt verkställighet och vad som i övrigt behövs för utbetalning

av influtna medel och annan redovisning,

4. ställd säkerhet, anstånd, uppskov och avbetalningsplan,
5. avräkning och betalningssäkring,
6. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
7. återtagande av vara,
8. exekutiv försäljning av egendom och tvångsförsäljning av bostadsrätt,
9. bötesförvandling,
10. betalningsinställelse, likvidation, skuldsanering, F-skuldsanering, före-

tagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsförbud,

11. fusion,
12. förhör eller annan åtgärd som beslutats eller vidtagits för efterforskning

av tillgångar,

13. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningar,
14. redovisning av verkställighetsuppdraget,
15. innehavare av rättighet i fast egendom,
16. delägare till utmätt egendom,
17. myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentre-

prenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter som hämtas från den

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

2 Senaste lydelse 2006:790.

SFS 2016:697

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:697

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

transaktionsdatabas som förs enligt förordningen (2000:606) om myndighe-
ters bokföring, och

18. övriga uppgifter som behövs för den verksamhet vars ändamål anges i

2 kap. 2 § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verk-
samhet.

14 a §

Uppgifter ur skuldsaneringsdatabasen får lämnas ut till gäldenären,

borgenärerna och andra enskilda som berörs av och kan bidra till utredningen
i ärendet, om det inte är olämpligt.

14 b §

Uppgifter ur skuldsaneringsdatabasen får lämnas ut för utbetalning

av inbetalda medel och för annan redovisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)