SFS 2016:698 Förordning om ändring i förordningen (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

160698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:781) med
instruktion för Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:781) med instruktion för

Kronofogdemyndigheten ska ha följande lydelse.

1 §

Om inte något annat föreskrivs ansvarar Kronofogdemyndigheten för

frågor om

1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,
2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,
3. betalningsföreläggande och handräckning,
4. skuldsanering och F-skuldsanering,
5. tillsyn i konkurs, samt
6. lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.
Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt

eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning
samt utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verk-
ställighet och indrivning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2016:698

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016