SFS 2016:699 Förordning om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

160699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:100) om
avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd
för sådant avhjälpande;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 8 och 8 a §§ förordningen (2004:100) om av-

hjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

1 ska

ha följande lydelse.

8 §

2

När ansökan om bidrag prövas ska hänsyn tas till föroreningsskadans

farlighet, föroreningsnivån, spridningsriskerna, omgivningens känslighet och
skyddsvärde samt den samlade risk som föroreningsskadan innebär för män-
niskors hälsa eller miljön. Om ansökan avser bidrag för avhjälpande av ska-
dad mark där kommunen har åtagit sig att detaljplanera för bostadsbyggande,
ska hänsyn också tas till bostadsbehovet i kommunen och det antal bostäder
som bidraget möjliggör.

8 a §

3

Ett bidrag ska främst avse föroreningsskador som innebär

1. ett hot mot människors hälsa, mot naturområden med stora skyddsvär-

den eller mot betydande vattenförsörjningsintressen,

2. skadliga halter av föroreningar som på grund av bedömd hälso- eller mil-

jöfarlighet har hög prioritet i miljöarbetet, eller

3. skadliga halter av föroreningar som försvårar förutsättningarna för bo-

stadsbyggande.

Avsteg får göras från första stycket för bidrag som avses i 6 a §, om avhjäl-

pandeåtgärderna brådskar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:569.

2 Senaste lydelse 2009:1526.

3 Senaste lydelse 2009:1526.

SFS 2016:699

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016