SFS 2016:700 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

160700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 50 kap. 6 § socialförsäkringsbalken

ska ha följande lydelse.

50 kap.

6 §

Vid tillämpning av 4 och 5 §§ ska med en person som förvärvsarbetar

likställas

1. en studerande som får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395)

eller som endast på grund av bestämmelser om behovsprövning inte får stu-
diestöd, och

2. en studerande som deltar i kompletterande pedagogisk utbildning som

leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
och får utbildningsbidrag för den utbildningen.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.

SFS 2016:700

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016