SFS 2016:701 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

160701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 34 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

34 §

3

Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

1. utbildningsbidrag för doktorander,
2. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF), och

3. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäl-

ler också

1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionshinder,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

� studier inom särskild utbildning för vuxna,
2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska, eller

3. kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning som betalas

ut av Centrala studiestödsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2014:949.

SFS 2016:701

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016