SFS 2016:702 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

160702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

25 §

2

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbets-

marknadspolitiskt program,

3. utbildningsbidrag för doktorander,
4. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

socialförsäkringsbalken,

5. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionshinder,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

� studier inom särskild utbildning för vuxna,
6. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabe-

tisering i samiska,

7. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan-

lända invandrare, eller

8. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den

studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft
utbildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken
utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

1 Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.

2 Senaste lydelse 2010:1280.

SFS 2016:702

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:702

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)