SFS 2016:703 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 28 kap. 10 a §, och närmast
före 28 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

28 kap.

Utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning

10 a §

Sekretess gäller i ärende om utbildningsbidrag för kompletterande

pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har
en examen på forskarnivå för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men
om uppgiften röjs.

I andra ärenden än sådana om utbildningsbidrag under sjukdom gäller sek-

retessen inte beslut i ärendet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.

SFS 2016:703

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016