SFS 2016:704 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

160704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

9 §

2

Etableringsplanen upphör att gälla när

1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,
2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,
3. den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken det kan

lämnas studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller utbild-
ningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämnes-
lärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller

4. den nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete

om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet
enligt sin etableringsplan.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.

2 Senaste lydelse 2014:952.

SFS 2016:704

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016