SFS 2016:705 Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

160705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kompletterande pedagogisk utbildning som
leder till ämneslärarexamen för personer som har
en examen på forskarnivå;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på

grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tilläg-
nade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen för att stu-
denten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleför-
ordningen (1993:100). Minst ett av de undervisningsämnen som ingår i exa-
men ska vara ett sådant ämne för vilket det råder brist på sökanden till utbild-
ningar som leder till ämneslärarexamen.

Utbildningen är avsedd för personer som har en examen på forskarnivå.

Var utbildningen anordnas

2 §

Utbildningen ska anordnas vid de statliga universitet eller högskolor

som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Vad utbildningen avser

3 §

Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhets-

förlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

Utbildningen i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska motsvara 60 hög-

skolepoäng och den verksamhetsförlagda utbildningen ska motsvara 30 hög-
skolepoäng.

Tillämpliga bestämmelser

4 §

I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser om

högskoleutbildning. Högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas på
utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

SFS 2016:705

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:705

Särskild behörighet

5 §

För särskild behörighet till utbildningen gäller 6�9 §§ i stället för

bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8�11 och 25 §§ högskole-
förordningen (1993:100).

Bestämmelserna i 7 kap. 3 § högskoleförordningen om undantag från något

eller några behörighetsvillkor gäller även behörighetsvillkor enligt denna för-
ordning.

6 §

Särskild behörighet till utbildningen har den som har

1. en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och
2. de ämneskunskaper som krävs enligt 7 eller 8 §.

7 §

Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

i grundskolans årskurs 7�9, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i
grundskolans årskurs 7�9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högsko-
lepoäng.

Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen

bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla.

8 §

Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

i gymnasieskolan, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymna-
sieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng.

Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen

bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. �mnet
får dock inte vara ett yrkesämne.

9 §

Särskild behörighet till utbildningen har också den som genom svensk

eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan
omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

10 §

Vid urval till utbildningen gäller 11 § i stället för bestämmelserna om

urval i 7 kap. 12�19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100).

11 §

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att till-

godogöra sig utbildningen.

Om den sökandes examen på forskarnivå eller motsvarande utländska exa-

men avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan
hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper ska
avse för särskild behörighet enligt 7 eller 8 §, ska han eller hon ges förtur till
utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska använ-

das.

Antagning

12 §

Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska

anmäla det inom den tid och på det sätt som högskolan bestämmer.

background image

3

SFS 2016:705

Utbildningens genomförande

13 §

Varje utbildning ska anordnas för studier på heltid under tolv månader

i följd.

14 §

I utbildningsplanen för utbildningen ska det, utöver det som följer av

högskoleförordningen (1993:100), anges vilken omfattning av utbildningen
som studenten ska ha fullgjort efter sex månaders studier.

�mneslärarexamen

15 §

För ämneslärarexamen som avläggs efter det att en student har gått

igenom utbildningen gäller de krav som anges i 16�20 §§.

För ämneslärarexamen som avses i första stycket är 6 kap. 5 § andra

stycket högskoleförordningen (1993:100) och bilaga 4 till den förordningen
inte tillämpliga.

16 §

�mneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnesstudier i ett under-
visningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har full-
gjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. För examen krävs att studenten

1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara

sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket,

2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier

om 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och

3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt

arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna för-

ordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna
om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 hög-
skolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller
inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högsko-
leförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

17 §

�mneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnesstudier i två under-
visningsämnen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har full-
gjort kursfordringar om 225 högskolepoäng. För examen krävs att studenten

1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara

sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket,

2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier

om 135 högskolepoäng i två undervisningsämnen, och

3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt

arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna för-

ordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna
om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskole-
poäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att

background image

4

SFS 2016:705

inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till hög-
skoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

Första�tredje styckena gäller inte när examen omfattar ämnesstudier i två

av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik.

18 §

�mneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9 och som omfattar ämnesstudier i tre under-
visningsämnen eller två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap
eller musik avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har
fullgjort en utbildning som avses i 3 § och vad som anges i andra och tredje
styckena.

Studenten ska genom att ha fullgjort utbildningen anses ha fullgjort studier

som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verk-
samhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat
antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i för-
sta stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högsko-
leförordningen.

19 §

�mneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i gym-

nasieskolan och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne avläggs
på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om
210 högskolepoäng. För examen krävs att studenten

1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara

sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket,

2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier

om 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och

3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt

arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna för-

ordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna
om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskole-
poäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att
inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för
ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till hög-
skoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

20 §

�mneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i gym-

nasieskolan och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen
avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har fullgjort en
utbildning som avses i 3 § och vad som anges i andra och tredje styckena.

Studenten ska genom att ha fullgjort utbildningen anses ha fullgjort studier

som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verk-
samhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till

background image

5

SFS 2016:705

högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat
antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i för-
sta stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra

stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till hög-
skoleförordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.
2. Förordningen upphör att gälla den 15 juli 2021.
3. En student som har gått igenom utbildning enligt denna förordning och

som uppfyller kraven för ämneslärarexamen enligt 15�20 §§ har rätt att få en
sådan ämneslärarexamen till och med den 14 juli 2024.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016