SFS 2016:706 Förordning om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

160706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utbildningsbidrag för kompletterande
pedagogisk utbildning som leder till
ämneslärarexamen för personer som har en
examen på forskarnivå;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Utbildningsbidrag får enligt denna förordning lämnas till den som deltar

i utbildning enligt förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk
utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen
på forskarnivå.

Utbildningsbidrag får i vissa fall även lämnas till en studerande som avses i

första stycket för tid som den studerande är frånvarande från utbildningen.

2 §

Utbildningsbidrag får lämnas av de statliga universitet eller högskolor

som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Bidragets storlek

3 §

Utbildningsbidrag lämnas med 25 000 kronor per kalendermånad.

Om utbildningsbidrag ska lämnas för endast en del av en kalendermånad,

ska bidrag för varje kalenderdag lämnas med ett belopp som motsvarar
25 000 kronor delat med antalet dagar i månaden.

Villkor för bidrag för studier

4 §

Utbildningsbidrag för studier får bara lämnas för studier vid en sådan

utbildning som anges i 1 § som bedrivs på heltid.

5 §

Utbildningsbidrag får lämnas för studier under sammanlagt högst tolv

månader.

6 §

Till en studerande som fått utbildningsbidrag för studier enligt 5 § under

sex månader får bidrag lämnas för studier under ytterligare sex månader bara
om den studerande har fullgjort sina tidigare studier i den omfattning som föl-
jer av högskolans utbildningsplan för utbildningen.

SFS 2016:706

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:706

7 §

Utbildningsbidrag får lämnas längst till och med det kalenderår då den

studerande fyller 56 år.

8 §

Om det till en studerande lämnas utbildningsbidrag vid frånvaro enligt

9 § när det för samma tid dessförinnan har beviljats bidrag för studier enligt
5 §, ska den tid som den studerande är frånvarande inte räknas in i det
sammanlagda antalet månader enligt 5 och 6 §§.

Villkor för bidrag vid frånvaro

9 §

Utbildningsbidrag får lämnas för tid då den studerande på grund av från-

varo som anges i

1. 10 § första stycket 1 är helt oförmögen att bedriva sina studier vid den

utbildning som anges i 1 §, eller

2. 10 § första stycket 2, 3 eller 4 är förhindrad att bedriva sådana studier.
Utbildningsbidrag får bara lämnas enligt första stycket för den tid då den

studerande har beviljats studieuppehåll från utbildningen på grund av sådan
frånvaro som anges i 10 § och som den studerande skulle ha fått bidrag för
studier enligt 5 § för, om han eller hon i stället hade deltagit i utbildningen.
Bara om det finns synnerliga skäl, får utbildningsbidrag vid frånvaro lämnas
för tid innan den studerandes ansökan om bidrag för studier kom in till hög-
skolan.

Utbildningsbidrag får lämnas vid frånvaro som avses i 10 § första stycket 1

bara om grunden för frånvaron har uppkommit efter det att den studerande har
påbörjat utbildningen.

Ytterligare begränsningar av under vilken tid utbildningsbidrag vid från-

varo får lämnas finns i 11 §.

10 §

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 9 § vid frånvaro

1. på grund av sjukdom varvid 3

kap. 26 och 28�32 §§ studie-

stödsförordningen (2000:655) ska tillämpas på motsvarande sätt,

2. för en studerande som är förälder för tillfällig vård av barn i situationer

som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken,

3. för en studerande som är förälder i samband med att den studerandes

barn under 18 år har avlidit, och

4. för vård av närstående enligt 47 kap. 3 och 4 §§ socialförsäkringsbalken.

11 §

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 1 under sam-

manlagt högst tolv månader.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 2 under längst den

tid per kalenderår och barn som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 3 under högst två

veckor per barn och gäller tidigast från och med dagen efter den dag då barnet
har avlidit och senast den dag som infaller 90 dagar efter den dag då barnet
har avlidit.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 4 under högst 240

dagar för vård av en person som avses i 47 kap. 4 § socialförsäkringsbalken
och i högst 100 dagar för varje annan person som vårdas.

background image

3

SFS 2016:706

12 §

Vid tillämpning av 10 § första stycket 2 ska med förälder likställas per-

soner som enligt 11 kap. 4�6 §§ socialförsäkringsbalken ska likställas med
föräldrar i fråga om rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn.

Vid tillämpning av 10 § första stycket 3 ska med förälder likställas perso-

ner som enligt 11 kap. 4 och 5 §§ socialförsäkringsbalken ska likställas med
föräldrar i fråga om rätt till tillfällig föräldrapenning.

Ansökan

13 §

Utbildningsbidrag beviljas efter ansökan hos högskolan.

En ansökan ska vara egenhändigt underskriven av den sökande. Upp-

gifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Ansökan ska ges in inom den tid och i den ordning som högskolan bestäm-

mer.

Prövningen av ansökan

14 §

Ansökan ska prövas av högskolan.

15 §

Utbildningsbidrag lämnas inom ramen för anvisade medel.

Utbildningsbidrag ska lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in

till högskolan. En studerande som tidigare har fått utbildningsbidrag ska dock
ha förtur till bidrag, om den studerande ska fortsätta den utbildning som han
eller hon redan fått bidrag för enligt denna förordning eller ska vara från-
varande enligt 9 § från den utbildningen.

16 §

Utbildningsbidrag för studier enligt 5 § får beviljas för högst sex

månader i sänder.

Utbetalningen

17 §

Utbildningsbidrag ska betalas ut av högskolan månadsvis i efterskott.

�ndrade förhållanden

18 §

Om den studerandes förhållanden ändras på ett sådant sätt att utbild-

ningsbidrag ska lämnas på annan grund eller inte ska lämnas, ska den stude-
rande anmäla detta till högskolan.

Anmälan ska ha kommit in till högskolan så snart som möjligt och senast

inom en vecka från det att förändringen inträffade. Om anmälan kommer in
senare, ska den studerande anses ha fullgjort sin anmälningsskyldighet endast
om det finns särskilda skäl.

19 §

En studerande som har utbildningsbidrag och som gör uppehåll i

utbildningen på grund av tillfällig vård av barn ska, när vården har avslutats,
lämna en försäkran till högskolan om att han eller hon under vårdtiden har
varit förhindrad att studera på grund av tillfällig vård av barn.

Om vårdperiodens längd överstiger sju dagar, ska den studerande från och

med den åttonde vårddagen med läkarintyg styrka att uppehållet i studierna
beror på en sådan situation som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. Vid
beräkning av vårdperiodens längd motsvarar en kalendervecka sju vårddagar.

background image

4

SFS 2016:706

20 §

En studerande som har utbildningsbidrag och som gör uppehåll i

utbildningen på grund av vård av en svårt sjuk närstående ska till högskolan
när vården har avslutats lämna en försäkran om att han eller hon under vård-
tiden har varit förhindrad att studera på grund av svårt sjuk närstående.

Till en försäkran enligt första stycket ska fogas ett samtycke från den sjuke

enligt 47 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket socialförsäkringsbalken
samt ett läkarutlåtande enligt 110 kap. 25 § första stycket samma balk.

21 §

Utbildningsbidrag får inte lämnas till en studerande som inte fullgör

sin skyldighet att anmäla ändrade förhållanden eller lämna in försäkran, läkar-
intyg, samtycke eller läkarutlåtande enligt 18�20 §§ för den tid som anmälan,
försäkran, läkarintyget, samtycket eller läkarutlåtandet skulle ha avsett.

�&terkrav

22 §

Om en studerande obehörigen har fått utbildningsbidrag och har insett

eller borde ha insett detta, kan det som har betalats ut för mycket omedelbart
krävas tillbaka av högskolan.

På belopp som krävs tillbaka ska det betalas ränta från den dag då medlen

togs emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter
överstiger statens utlåningsränta. Om det finns särskilda skäl, kan en återbe-
talningsskyldig befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan.

�verklagande

23 §

En högskolas beslut i fråga om utbildningsbidrag enligt denna förord-

ning får överklagas till �verklagandenämnden för högskolan.

Beslut av �verklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

�renden hos Försäkringskassan

24 §

I ärenden om godkännande av sjukperiod och om åtgärder för att för-

korta sjukdomstid enligt 10 § första stycket 1, som enligt de där nämnda
bestämmelserna handläggs av Försäkringskassan i första instans, ska före-
skrifterna i 113 kap. 3�17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken tilläm-
pas.

25 §

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för tillämpning av denna förordning, om det gäller bestämmelser om åtgärder
av Försäkringskassan.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)