SFS 2016:708 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

160708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1418) om
tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för
sjukpenninggrundande inkomst;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen

av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

1 ska ha föl-

jande lydelse.

2 §

2

Skyddsbestämmelserna ska, utöver vad som anges i 26 kap. 11 § första

meningen socialförsäkringsbalken, tillämpas för en försäkrad som

1. bedriver studier, för vilka han eller hon uppbär bidrag enligt förord-

ningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander,

2. är ledig från sin anställning för studier inom det egna yrkesområdet,
3. bedriver studier inom det egna yrkesområdet i annat fall än som anges i

2, dock för högst ett år, eller

4. bedriver studier som han eller hon uppbär bidrag för enligt förordningen

(2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning
som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskar-
nivå.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:371.

2 Senaste lydelse 2010:1714.

SFS 2016:708

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016