SFS 2016:709 Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

160709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för fortbildning av lärare när det
gäller svenska som andraspråk och kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbild-

ning av lärare som syftar till att ge dem

1. behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk,
2. behörighet att undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för

invandrare eller motsvarande utbildning, eller

3. kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk.

2 §

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för högst

ett år i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas till

1. huvudman inom skolväsendet,
2. huvudman för utbildning enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800)

vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga,

3. huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap.

förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning,

4. den som enligt avtal med en huvudman utför uppgifter inom sådan

utbildning som avses i 1, 2 eller 3 (entreprenad), eller

5. folkhögskola som får statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om

statsbidrag till folkbildningen.

4 §

Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare inom sådan utbild-

ning som avses i 3 § som

1. är anställda hos någon som avses i 3 §,
2. deltar antingen i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om

uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller i
motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare

SFS 2016:709

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:709

som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina,

3. undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxen-

utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar i
sådan utbildning som avses i 2 med avsikt att undervisa i ämnet eller utbild-
ningen, och

4. har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, för-

skollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk
behörighet.

Den utbildning som avses i 2 ska syfta till att ge lärarna behörighet att

undervisa i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller ge dem kunskaper
inom ämnet svenska som andraspråk.

5 §

Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 4 § första stycket 2 om läraren

1. deltar i utbildningen under arbetstid,
2. är tjänstledig under utbildningen, eller
3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund

av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att lärarens arbets-

givare betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av lärarens lön för
den tid då läraren deltar i utbildningen.

6 §

Statsbidraget ska motsvara 70 procent av arbetsgivarens kostnad för

ersättning enligt 5 §.

Om arbetsgivaren betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön för

den tid då läraren deltar i utbildningen, lämnas inte bidrag för den översti-
gande delen.

7 §

Statsbidrag får inte lämnas för insatser som statsbidrag lämnats för på

annat sätt.

Ansökan, prioritering och beslut om statsbidrag

Ansökan och beslut

8 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor

om och betalar ut bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 18 §

anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Bidragsramar

9 §

Regeringen fastställer en ram för statsbidrag som ska fördelas enligt

10 § och en ram för statsbidrag som ska fördelas enligt 11 §. Om det kommer
in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Statens
skolverk om prioritering enligt 10�13 §§.

background image

3

SFS 2016:709

Prioritering

10 §

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel

för enligt den första ramen enligt 9 § ska vid urval företräde ges, i den ordning
som anges nedan, till en lärare som är verksam inom

1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare,
2. ämnet svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning eller

särskild utbildning för vuxna,

3. ämnet svenska inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbild-

ning för vuxna,

4. skolväsendet, ett särskilt ungdomshem enligt 24 kap. 9 § skollagen

(2010:800) eller kriminalvårdsanstalt, eller

5. folkhögskola som får statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om

statsbidrag till folkbildningen.

11 §

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel

för enligt den andra ramen enligt 9 § ska vid urval företräde ges, i den ordning
som anges nedan, till en lärare som är verksam inom

1. ämnet svenska som andraspråk inom skolväsendet utom kommunal

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna,

2. ämnet svenska inom skolväsendet utom kommunal vuxenutbildning och

särskild utbildning för vuxna, eller

3. skolväsendet eller ett särskilt ungdomshem enligt 24 kap. 8 § skollagen

(2010:800).

12 §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av medel enligt 10 och 11 §§

inom varje prioriterad kategori ta särskild hänsyn till

1. lärarens arbetsgivares behov av lärare med behörighet för den undervis-

ning de bedriver, och

2. behovet av geografisk spridning.

13 §

Vid andra bidragstillfällen enligt denna förordning än det första ska

lärare som har påbörjat utbildning som statsbidrag har lämnats för enligt
denna förordning prioriteras före lärare som omfattas av nya ansökningar så
att utbildningen kan slutföras.

Omfördelning

14 §

Sedan Statens skolverk har prövat ansökningar från alla sökande får

verket besluta att fördela de medel som återstår eller som har återkrävts enligt
20 § till dem vilkas behov av lärare med behörighet för den undervisning de
bedriver bedöms vara särskilt stora. Detta gäller oavsett om det är fråga om
lärare som avses i 10 eller 11 §.

�vertagande av plats

15 §

Om en person som har påbörjat utbildningen avbryter den, ska Statens

skolverk om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska övertas av en annan
person som anmälts till utbildningen men inte fått en utbildningsplats.

background image

4

SFS 2016:709

Utbetalning

16 §

Statsbidrag ska betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt

4 § första stycket 2 som avses genomföras under den termin som bidraget
avser. Bidraget ska betalas ut så snart det har fastställts vilka lärare som deltar
i utbildningen.

Uppföljning och redovisning

17 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

18 §

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

�&terbetalning och återkrav

19 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

3. sådan redovisning som avses i 18 § inte har lämnats, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

20 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 19 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller del-

vis avstå från återkrav.

21 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller

delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

22 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. beräkning, fördelning och omfördelning av statsbidrag, och
2. verkställigheten av denna förordning.

�verklagande

23 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

background image

5

SFS 2016:709

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016