SFS 2016:710 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

160710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och
viss annan personal;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:223) om uppdragsut-

bildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

1 ska ha följande

lydelse.

1 §

2

Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som

omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk
anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av

1. såväl lärare som fritidspedagoger och motsvarande som berättigar till

statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av
lärare samt fritidspedagoger och motsvarande,

2. lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förord-

ningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan
och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäl-
ler sådana insatser, och

3. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om

statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk
och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2009:281.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:161.

2 Senaste lydelse 2016:401.

SFS 2016:710

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016