SFS 2016:711 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

160711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 23 och 30 §§ förordningen (2009:907) om

miljöledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

23 §

1

I fråga om myndigheter som hör till Finansdepartementet ska ett

miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Allmänna reklamationsnämnden,
2. Arbetsgivarverket,
3. Ekonomistyrningsverket,
4. Finansinspektionen,
5. Fortifikationsverket,
6. Kammarkollegiet,
7. Konjunkturinstitutet,
8. Konsumentverket,
9. Kronofogdemyndigheten,
10. Lotteriinspektionen,
11. länsstyrelserna,
12. Riksgäldskontoret,
13. Skatteverket,
14. Statens fastighetsverk,
15. Statens servicecenter,
16. Statens tjänstepensionsverk,
17. Statistiska centralbyrån,
18. Statskontoret,
19. Tullverket, och
20. Upphandlingsmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 1, 4, 10 och 12 får ha ett för-

enklat miljöledningssystem.

30 §

2

I fråga om myndigheter som hör till Socialdepartementet ska ett

miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Barnombudsmannen,
2. E-hälsomyndigheten,
3. Folkhälsomyndigheten,
4. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,

1 Senaste lydelse 2015:229.

2 Senaste lydelse 2015:981.

SFS 2016:711

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:711

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5. Försäkringskassan,
6. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
7. Inspektionen för vård och omsorg,
8. Läkemedelsverket,
9. Myndigheten för delaktighet,
10. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
11. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
12. Pensionsmyndigheten,
13. Socialstyrelsen,
14. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
15. Statens institutionsstyrelse, och
16. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
De myndigheter som anges i första stycket 1, 2, 4, 6, 9, 10 och 14 får ha ett

förenklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)