SFS 2016:713 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

160713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

2

Styrelseledamöterna och verkställande direktören ska när de tillträder

sina uppdrag för införing i aktiebok anmäla sitt innehav av aktier i aktiebolag
inom samma koncern som föreningen, om det inte har skett dessförinnan.
Förändringar i aktieinnehavet ska anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte, om de är anmälningsskyldiga enligt artikel 19 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april
2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upp-
hävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommis-
sionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2 Senaste lydelse 2000:1092.

SFS 2016:713

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016