SFS 2016:719 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

160719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 45 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

8 kap.

45 §

En styrelseledamot och en verkställande direktör ska när de tillträder

sitt uppdrag till bolaget anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i andra
bolag inom samma koncern, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar
i aktieinnehavet ska anmälas inom en månad. De anmälda uppgifterna ska
antecknas i aktieboken.

Första stycket gäller inte i den utsträckning styrelseledamoten eller den

verkställande direktören är anmälningsskyldig enligt artikel 19 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om
marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direk-
tiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

SFS 2016:719

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016