SFS 2016:721 Förordning om ändring i marknadsmissbruksförordningen (2000:1101)

160721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i marknadsmissbruksförordningen
(2000:1101);

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om marknadsmissbruksförordningen

(2000:1101)

1

dels att 1 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 1 § ska utgå,
dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § lagen (2000:1087) om

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

2. vad en förteckning enligt 13 § samma lag ska innehålla, och
3. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 18 § samma

lag ska fullgöras.

3 §

3

Insynsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ändamål att till-

handahålla uppgifter för

1. den övervakning som Finansinspektionen utövar enligt lagen

(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instru-
ment och lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument, och

2. information till marknadsaktörer och andra om värdepapperstransak-

tioner som vidtas av personer i ledande ställning och deras närstående.

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2005:387
1 § 2005:387.

2 Senaste lydelse 2005:387.

3 Senaste lydelse 2005:387.

SFS 2016:721

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016