SFS 2016:722 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

160722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vapenförordningen (1996:70);

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen (1996:70)
dels att bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 §, av följande lydelse.

2 kap.

15 §

Polismyndigheten ska ansvara för utförandet av de uppgifter som en

kontrollorganisation har enligt kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma
riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att
deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga och de uppgifter
som en medlemsstat har enligt artiklarna 3.6 och 4 samma förordning.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om vilka offentliga eller privata

organisationer eller individer som får utföra deaktivering av skjutvapen enligt
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:722

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:722

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

1

För tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning delas skjutvapen
och ammunition in i kategorier enligt följande.

Undantag

Ovan angivna kategorier ska inte omfatta föremål som stämmer med beskriv-
ningen i dessa men som

a) har gjorts varaktigt obrukbara genom åtgärder som medför att skjutvap-

nets slutstycke, patronläge och pipa har gjorts definitivt oanvändbara och
omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra för någon som helst användning av
skjutvapnet,

b) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller harpunfiske

eller för industriellt eller tekniskt bruk, förutsatt att de bara kan användas i ett
sådant syfte, eller

c) betraktas som antika vapen eller reproduktioner av sådana, om dessa inte

har inkluderats i de föregående kategorierna.

1 Senaste lydelse 2014:1149.