SFS 2016:723 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

160723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för
den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i
landet;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa identitetskontroller

som ska utföras vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre
säkerheten i landet, i syfte att upprätthålla lag och ordning och skydda natio-
nell säkerhet.

Förordningen är meddelad med stöd av 3 och 4 §§ lagen (2015:1073) om

särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre
säkerheten i landet.

Uttryck i förordningen

2 §

I denna förordning avses med

1. buss: detsamma som i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,
2. passagerarfartyg: detsamma som i 1 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364), och

3. transportör: den som faktiskt utför en transport av passagerare med

buss, tåg eller passagerarfartyg, oavsett om denne har ingått avtalet om trans-
porten med resenären eller inte.

Transportörers skyldighet

3 §

En transportör ska kontrollera att de passagerare som transportören med

buss eller tåg transporterar till Sverige från Danmark innehar en giltig identi-
tetshandling med fotografi. Kravet att inneha en giltig identitetshandling med
fotografi gäller inte för personer under 18 år som reser i sällskap med förälder
som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

Första stycket gäller även för transporter med passagerarfartyg som

genomför resor som är 20 nautiska mil eller kortare.

SFS 2016:723

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:723

Kontroll av transportörens skyldighet

4 §

Polismyndigheten ska kontrollera att transportören har fullgjort sin skyl-

dighet enligt 3 §. Tullverket och Kustbevakningen ska på begäran bistå
Polismyndigheten vid en sådan kontroll.

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska underrätta Trans-

portstyrelsen om överträdelser av 3 § som de upptäcker i samband med kon-
troller enligt första stycket.

Sanktionsavgift

5 §

En sanktionsavgift ska tas ut av transportören om denne vid en kontroll

enligt 4 § inte kan visa att den har fullgjort sina skyldigheter enligt 3 §.

6 §

Sanktionsavgiften är 50 000 kronor per transporttillfälle.

7 §

Transportstyrelsen prövar frågor om sanktionsavgift enligt denna för-

ordning.

En sanktionsavgift får endast beslutas om den som anspråket riktar sig mot

har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna enligt
5 § att ta ut en avgift är uppfyllda.

Transportstyrelsen får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut en sank-

tionsavgift om det finns särskilda skäl för det.

8 §

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

9 §

En sanktionsavgift ska betalas till Transportstyrelsen inom trettio dagar

från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom den
längre tid som anges i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska Transportstyrelsen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestäm-
melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford-
ringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts

inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Förskott för vissa transportörer som inte har hemvist i Sverige

10 §

Om en transport som avses i 3 § har utförts med buss och den transpor-

tör som en sanktionsavgift ska tas ut av inte har hemvist i Sverige, ska en
tjänsteman vid Polismyndigheten eller Tullverket vid kontroll enligt 4 § be-
sluta om förskott för sanktionsavgiften. Förskott behöver dock inte beslutas
om det finns synnerliga skäl för det.

Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.

11 §

Om ett förskott har beslutats och det inte betalas omedelbart i samband

med kontrollen, ska en tjänsteman vid Polismyndigheten eller Tullverket be-
sluta att bussen inte får fortsätta färden. Ett sådant beslut behöver dock inte
fattas om det finns särskilda skäl för det.

background image

3

SFS 2016:723

Ett beslut om att bussen inte får fortsätta färden gäller tills förskottet har

betalats eller, om sanktionsavgift tagits ut slutligt utan att förskottet har beta-
lats, tills sanktionsavgiften har betalats.

Om bussen får fortsätta färden, ska tjänstemannen överlämna ett inbetal-

ningskort på förskottssumman till föraren av bussen.

12 §

Ett beslut om förskott eller om att en buss inte får fortsätta färden ska

skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska
omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att en buss inte får fortsätta färden består efter prövningen

enligt första stycket, ska Transportstyrelsen handlägga ärendet om sanktions-
avgift utan dröjsmål.

13 §

Transportstyrelsen får besluta att helt eller delvis sätta ned ett förskott

som har beslutats för en sanktionsavgift.

Transportstyrelsen får upphäva ett beslut om att färden inte får fortsätta,

om det finns synnerliga skäl för det.

Första och andra stycket gäller även när ärendet om sanktionsavgift prövas

slutligt.

14 §

Om Transportstyrelsen beslutar att sätta ned eller avstå från att ta ut

någon sanktionsavgift, ska det överskjutande beloppet av betalat förskott åter-
betalas.

Bemyndiganden

15 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om att kravet i 3 § första
stycket att inneha en giltig identitetshandling med fotografi inte gäller för
vissa specificerade grupper av personer under 18 år som reser i sällskap med
en person som är 18 år eller äldre som ska ha uppsikt över gruppen och som
kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

16 §

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. kontroll enligt 4 §,
2. förskott för sanktionsavgifter, och
3. beslut att en buss inte får fortsätta färden.
Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om sanktionsavgifter i

övrigt.

�verklagande

17 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § om
sanktionsavgifter får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2016.
2. Förordningen upphör att gälla den 4 november 2016.
3. Trots punkt 2 gäller förordningen fortfarande för ärenden eller mål om

kontroll eller sanktionsavgift som har inletts innan denna förordning upp-
hörde att gälla.

background image

4

SFS 2016:723

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)