SFS 2016:724 Lag om ändring i lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

160724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:1073) om särskilda
åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna
ordningen eller den inre säkerheten i landet;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:1073) om sär-

skilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre
säkerheten i landet

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Bet. 2015/16:JuU34, rskr. 2015/16:268.

SFS 2016:724

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016