SFS 2016:726 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

160726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)2

dels att 44 och 61 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 82 b §, av följande lydelse.

44 §

Om ett patent gått över på någon annan eller en licens upplåtits, ska

detta på begäran antecknas i patentregistret.

Om det visas att en i registret antecknad licens upphört att gälla, ska

anteckningen om licensen tas bort.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om en rätt som avses i

53 § andra stycket och en tvångslicens, dock inte en tvångslicens att utnyttja
en uppfinning som skyddas av ett europeiskt patent som avses i 80 § tredje
stycket.

I ett mål eller ärende om patent ska den som senast införts som patent-

havare i patentregistret anses vara patenthavare.

61 §

3

Om ett patent upphävts eller förklarats ogiltigt genom ett beslut eller

en dom som fått laga kraft, får domstolen inte döma till straff, besluta om för-
verkande, meddela vitesförbud, döma ut vite eller ersättning eller besluta om
någon annan åtgärd enligt 57�60 §§.

Om det förs en talan om patentintrång och den mot vilken talan förs gör

gällande att patentet är ogiltigt, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan
talan om detta väckts. Domstolen ska förelägga den som gör gällande att
patentet är ogiltigt att inom viss tid väcka en sådan talan. Detta stycke tilläm-
pas inte i brottmål.

Om det i samma rättegång förs talan om patentintrång och talan om paten-

tets ogiltighet och det med hänsyn till utredningen är lämpligt att frågan om
huruvida patentintrång föreligger avgörs särskilt för sig, får på begäran av
någon av parterna en särskild dom ges i den frågan. Om en särskild dom ges,
får domstolen besluta att målet om ogiltighet ska vila till dess domen fått laga
kraft.

82 b § Om patenthavaren fått avslag på en begäran om enhetlig verkan som
avses i 80 § tredje stycket, ska tiden för att ge in en översättning och betala

1 Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264.

2 Lagen omtryckt 1983:433.

3 Senaste lydelse 2009:111.

SFS 2016:726

Utkom från trycket
den 21 juni 2016

background image

2

SFS 2016:726

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

avgift enligt 82 § räknas från dagen då avslagsbeslutet fått laga kraft, förutsatt
att begäran getts in i rätt tid till det europeiska patentverket.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)