SFS 2016:727 Lag om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)

160727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:434) om ändring i
patentlagen (1967:837);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 86 § patentlagen (1967:837) i stället

för lydelsen enligt lagen (2014:434) om ändring i den lagen ska ha följande
lydelse.

86 §

För ett europeiskt patent ska årsavgift betalas till patentmyndigheten

för varje avgiftsår som börjar efter det avgiftsår under vilket det europeiska
patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan.

Om årsavgift inte betalas för ett europeiskt patent enligt vad som sägs i

första stycket och i 41 och 42 §§, tillämpas 51 §. Den första årsavgiften för
ett europeiskt patent förfaller dock inte till betalning förrän tre månader gått
från dagen då patentet meddelades eller, om patenthavaren i rätt tid hos det
europeiska patentverket begärt enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket
men begäran avslagits, från dagen då avslagsbeslutet fick laga kraft.

Paragrafen gäller inte i fråga om europeiska patent som avses i 80 § tredje

stycket.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264.

SFS 2016:727

Utkom från trycket
den 21 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016