SFS 2016:728 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas två nya paragrafer, 36 kap. 2 a § och 42 kap.
4 a §, av följande lydelse.

36 kap.

2 a §

Sekretess gäller hos domstol i mål om ett sådant skadeståndskrav som

avses i 93 b § patentlagen (1967:837) för uppgift om affärs- eller drift-
förhållanden som förekommer i processen vid den enhetliga patentdomstolen,
om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst trettio år.

42 kap.

4 a §

Sekretess gäller hos Justitiekanslern i ärende om ett sådant skade-

ståndskrav som avses i 93 b § patentlagen (1967:837) för uppgift om affärs-
eller driftförhållanden som förekommer i processen vid den enhetliga patent-
domstolen, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada om upp-
giften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst trettio år.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264.

SFS 2016:728

Utkom från trycket
den 21 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016